sábado, 15 de abril de 2017

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Resultado de imagen de generalitat de catalunya interior
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul


D'acord amb l'article 141.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics.
Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables a aquestes activitats i als llocs on es desenvolupen.
Amb la mateixa finalitat, aquest Reglament inclou també disposicions relatives a les llicències municipals i d'altres assumptes propis de les competències dels ajuntaments. Aquestes, tanmateix, són degudament respectades, ja que queda clara la naturalesa supletòria dels preceptes de la present norma, que només són d'aplicació en aquells municipis que no tinguin ordenances pròpies o quan aquestes no disposin altrament.
D'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, la present disposició és coherent amb el que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i, per aquest motiu, agilitza i fa previsibles els controls preventius per a l'obertura i modificació d'establiments oberts al públic i d'espectacles públics i d'activitats recreatives, responsabilitza l'Administració de la formació i el manteniment dels registres, i elimina altres barreres en l'exercici d'activitats empresarials afectades per aquesta regulació.
Veure decret...

No hay comentarios:

Publicar un comentario